Webnovel

Read Best Here to stay Novels Online 2020

Here to stay

Sort by
Here to Stay [Filipino]

Here to Stay [Filipino]

Promises are meant to be broken. Iyan ang paniniwala ni Infinity. Simulat sapul kasi walang taong tumupad ng pangako sa kanya. Hanggang sa nasanay na rin siyang hindi na umasa, dahil sa huli ay hindi rin naman ito matutupad. Until one man change her beliefs. Lahat nang sinabi at pinangako nito sa kanya ay tinupad nito. Now she begin to hope, to believe, to trust, and to love once again. Pero masyado ata siyang mahal ng tadhana. But the man behind her smiles leaves her hanging. That turned her life to nothingness once again. But the past keeps haunting her. One day fate has a very unique plan. After 5 years he still has the same effect on her. Pero nadurog ang puso niya sa sumunod na tinanong nito. Mali palang panghawakan niya ang nakaraan, lalo na kung siya nalang ang nakakaalala at kumakapit dito.

Romance_Novelist · Teen
Not enough ratings
1