Webnovel

Read Best Heart throb Novels Online 2020

Heart throb

Sort by
THE THIRDS (Mini-Series)

THE THIRDS (Mini-Series)

St. Joseph University. Ang pinaka-prestihiyosong unibersidad sa bayan ng Mercedes. Itinatag, pinamumunuan at pinatatakbo ng apat na pinakamayayamang pamilya. Ang mga De Vera, Estriber, Policarpio at Dela Merced. At sa pagdating ng ikatlong henerasyon, narito ang mga kwento nina JV, Dave, Lemuel at Raphael. Ang The Thirds. Maraming pribelehiyo ang maging sila. Pero hindi kasama roon ang tunay at wagas na pagmamahal. Ikaw, nakahanda ka bang punan ang kakulangan na iyon?

JessicaAdams · Magical Realism
Not enough ratings
1