Webnovel

Read Best Tilldeathdouspart Novels Online 2020

Tilldeathdouspart

Sort by
The Truth And Goodbye..(Completed)

The Truth And Goodbye..(Completed)

Mula ng maaksidente si Laila marami siyang nakalimutan,kagaya ng araw mismo ng maaksidente siya.Maging ang lalaking minahal niya ay nakalimutan na din niya,maraming mga nangyayari na hindi niya maintindihan. Napapanaginapan niya ang guwapong lalaki na nakilala niya sa personal na si TYRON JAVIER.Ngunit dahil sa lalaking iyon malalaman niya ang totoong nangyari sa kanya. Ang malagim na aksidente na kung saan kasama niya si Tyron Javier At ang katotohanang hindi madaling tanggapin.. The truth and goodbye!!!

cringvargas2 · Romance
Not enough ratings
1