Webnovel

Read Best Practicing Novels Online 2020

Practicing

Sort by
Practicing His Best Damn Thing

Practicing His Best Damn Thing

BATA palang ay namulat na si Angel sa kuwento ng kanilang pamilya. Isinumpa daw ang kanilang angkan at lahat ng mga babaeng birhen pa din pag sapit ng ika-25 kaarawan ay mamatay. Ipinagsawalang bahala man, unti-unti ay naniwala si Angel lalo na noong maging lapitin siya ng mga panganib. Habang papalapit ang deadline, kung anu-anong trahedya ang dumating. Until one idea came into her mind. She looked for her long lost best friend-Pilgrim Adrian Lee-tall, hot and gorgeous man that can help to pop her cherry and save her from death.

EvanLee24 · Realistic Fiction
Not enough ratings
1