Webnovel

Read Best Intimate Novels Online 2020

Intimate

Sort by
Plan to Love You (Tagalog)

Plan to Love You (Tagalog)

Mula sa isang maimpluwensyang pamilya si Charles Gabriel Torres at ginagawa niya ang lahat upang mapanatili ang magandang reputasyon ng pamilya. Kaya naman pati sa sa unibersidad na kanyang pinapasukan ay pinakita niya ang pagiging isang lalakeng mataas ang dignidad bilang president ng iba’t-ibang pang-akademikong organisasyon. At nang magpamiyembro sa kanyang Debate Club si Hannah Gomez, babaeng puro incomplete ang mga grado at bagsak sa mga subjects nito, alam ni Charles na hindi ito ang babaeng naaiisip niya na mamahalin niya. Ngunit kaya ba niyang pigilan ang damdamin? Kaya ba niyang itaya ang pangalan at ang pinakaiingatang dignidad upang huwag mawala ang babae sa kanyang buhay? Samantala, wala sa bokabularyo ni Hannah ang salitang magseryoso kaya naman ng makaharap niya si Charles- ang president ng student organization, Debate Club, at iba pang organisasyon sa unibersidad na pinapasukan- isa lang ang nais niya: ang maging tutor ito hindi lang upang maging maganda na ang tingin ng magulang sa kanya kundi upang mas pagselosin ang panganay na kapatid na si Barbara na may gusto sa lalake. Wala siyang ninais bawat sandali kundi ang sirain ang araw ng kapatid na lagi na lang pinapaboran ng magulang. Dahil matagumpay ang kanyang plano na inisin ang kapatid, kaya ba niyang tanggapin sa sarili na pati ang puso ni Charles ay nais na rin niyang angkinin? "PLAN TO LOVE YOU" Story & Book Cover are owned by B.M. Cervantes Copyright by B.M. Cervantes All rights reserved, 2019

BM_Cervantes · Contemporary Romance
Not enough ratings
Memory of the Past

Memory of the Past

If you meet the right person in a wrong time, are you willing to take a risk?

BM_Cervantes · Contemporary Romance
Not enough ratings
1