Webnovel.com

Read Best Flirting Novels Online 2020

Flirting

Sort by
THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

“I knew he was trouble but I still chose to play a game with him. Stupid me.” “All you need to do is sleep with him. Just a one night stand.” Iyon ang pabor na hiniling kay Reeze ng pinsang si Martha na para bang nagpapabili lang ito ng suka sa tindahan. Ang gusto nito, ipamigay nang libre ang dangal niya sa ex-fiancee na gusto nitong paghigantihan. But she had no choice but to agree. And the night came. Maayos na sana ang lahat. Nasa kanya ang numero at susi ng kuwartong papasukin niya. Kaunting paglalasing lang at magsisimula na ang maitim nilang plano. Iyon nga lang, nagkandaloko-loko ang lahat… “Anong ginawa mo sa room na ‘yan?” Namimilog ang mga mata ng pinsang nakatingala sa pinto ng kwartong pinanggalingan niya. “Anong klaseng tanong ‘yan? ‘Tapos na ang pinagagawa mo. May nangyari na sa ‘min ng ex-fiancee mo. Happy now?” Inabot niya rito ang video camera. Laglag ang pangang tinignan siya ng pinsan. “What are you saying, Reeze? Hindi naman ‘yan ang kuwarto ni Arthur.” “Huh?” “Room 309. Not 306!” “30—what?” Napanganga siya’t napasinghap nang biglang bumukas ang pinto ng kuwarto sa likuran niya. Nag-slow motion ang ulo niya palingon sa gwapong lalaking nakasandal sa hamba ng pinto, nakasuot ng white robe, at nakakrus ang mga braso. Nakangisi ito. “Thank you for crashing into my room last night. I really enjoyed it.”

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
1