Webnovel.com

Read Best Fil-japaneselovestory Novels Online 2020

Fil-japaneselovestory

Sort by
Yuuki no Hana (FILIPINO)

Yuuki no Hana (FILIPINO)

Transferee at nag-iisang Pinay na estudyante si Mara Santacruz sa Sakura High School na matatagpuan sa Osaka, Japan. Dahil magkakilala ang mga estudyante roon simula ng sila'y nasa elementarya pa lamang, outcast ang turing nila kay Mara. Lagi na lang siyang target ng pambu-bully lalung-lalo na ng grupo nila Minami, ang pinaka-popular na babae sa campus at ni Keisuke, ang guwapong swimmer. Naging malala ang naranasan niya sa kamay ng mga ito nang ipakilala siyang girlfriend ng pinaka-hot na baseball player at lider ng banda ng eskwelahan na si Ryu Otsuji--pamangkin ng pangalawang asawa ng mama niya. Kagaya ni Minami, galit din si Ryu kay Mara. Subalit ang ipinagtataka ng dalaga, lagi na lang siyang nililigtas ng binata sa mga kamay ng kanyang bullies sa tuwing nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Gusto kaya siya nito? O baka hinahanda lang siya para sa plano nitong paghihiganti dahil sa pamumulabog daw nila ng tahimik niyang buhay?

Gretisbored · Teen
Not enough ratings
1