Webnovel

Read Best Fictionplace Novels Online 2020

Fictionplace

Sort by
Glimpse of the Bygone

Glimpse of the Bygone

"You're trembling" mahina nyang sambit habang nakatingin sa labas ng aking silid Hindi-hindi ako pwedeng magbigay awa sa taong ito, wala syang puso. Lahat ng galit na matagal konang dinadala ay gusto nang makawala sa mga segundong ito. I opened my eyes. I aimed the gun to his head. He plead for his life, but I beg to differ. Then I pulled the trigger, ending his life. It gives me chill as I heard the sound of the gunshot filled the four corners of the room we are in.

EMBonifacio7 · History
Not enough ratings
1