Webnovel

Read Best Ethan Novels Online 2020

Ethan

Sort by
Crushing On You [Tagalog Novel] Published under PHR

Crushing On You [Tagalog Novel] Published under PHR

Matalino, mabait at malaanghel ang mukha. That was how people described Ethan Alexis Monteverde, ang dakilang IT Support Specialist ng kompanyang pinapasukan ni Eunice. Humanga na siya sa lalaki unang kita pa lang niya rito. Pagkatapos ng unang pagkikita nila sa ilalim ng ulan ay nagustuhan na niya ang lalaki. What was there to not like, anyway? He was beyond perfect in her eyes. Kaya naman nang mabigyan siya ng pagkakataong makausap at makipaglapit dito ay lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. She found herself falling in love with Ethan. Everything was perfect, until she found out everything about the person she fell in love with. He was engaged and she was made to believe there was something going on between them. Alin ang totoo at alin ang pagpapanggap sa mga sinabi sa kanya ng lalaki? She was not sure anymore.

Eira_Alexis_Sotto · Contemporary Romance
Not enough ratings
Angel of Mine (English Version)

Angel of Mine (English Version)

Which do you think is harder? To expect that the one you love will love you the way you do, or trying to love the one who loves you very much? Both a difficult situation, right? But you know what's the hardest? It is when you realized that you are starting to like the one who admires you while the one you loved the first is finally falling for you. If you are in this situation, what are you going to do? Who will you choose and which heart are you going to break? Author's Note: Most parts of the story are based on the life of my friend, Angel Llemit.

esonvitug · Teen
Not enough ratings
Angel of Mine (Filipino Version)

Angel of Mine (Filipino Version)

Alin sa tingin mo mas mahirap? Ang umasa na iibigin ka ng taong mahal mo sa paraang gusto mo, o ang subukang ibigin ang taong nagmamahal sa iyo nang lubos? Parehong mahirap na sitwasyon, hindi ba? Ngunit alam mo ba kung ano ang mas mahirap? Ito ay kapag napagtanto mo na unti-unti mo nang nagugustuhan ang taong nagmamahal sa iyo nang wagas, habang ang taong iniibig mo nang lubos noon ay tuluyan nang nahuhulog sa iyo. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, ano ang iyong gagawin? Sino ang sisikapin mong mahalin at pakisamahan, at aling puso ang pipiliin mong sasaktan?

esonvitug · Teen
Not enough ratings
1