Webnovel

Read Best Enough Novels Online 2020

Enough

Sort by
Loving You Is Enough

Loving You Is Enough

"I like you too much but I am hurting too much, too, Lia. Maybe I'll just adore you from afar. No... I don't like you anymore." Gumuhit ang sakit sa sikmura niya. "I have already fallen for your charm..." malat na siwalat ni Leonard. "And I know you can't reciprocate my feelings for you. So I've been thinking that maybe... just maybe..." Pumikit ito nang mariin at nang magmulat ay pulang-pula na ang mga mata. Pakiramdam niya ay inugat ang kanyang mga paa sa kinatatayuan sa sobrang seryoso at hirap ng pagsasabi nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Tumayo ito at sinapo ang kanyang baba para magtama ang kanilang mga paningin. "Maybe what?" lakas-loob niyang tanong. "Loving you is enough."

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
1