Webnovel

Read Best Donghua Novels Online 2020

Donghua

Sort by
WAR BEAST ACADEMY: School Of Monsters Vol. 1 ENGLISH

WAR BEAST ACADEMY: School Of Monsters Vol. 1 ENGLISH

jilib480 · Fantasy
Not enough ratings
DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent VOLUME 3

DEFYING THE GATE OF RULES: Arnigon Continent VOLUME 3

Pagkatapos ng nangyaring gulo at digmaan sa Hyno Continent ay mas pinili ni Van Grego na maglakbay ngunit hindi naging madali ang paraan nito sa pag-alis sa Hyno Continent dahil nakipagsapalaran siyang dumaan sa isang lumang Space Channels kung saan ay may kakila-kilabot na mga space storms, space turbulents at marami pang iba. Dito rin nagsimulang magpakita sa kaniya ang pinaniniwalaang may-ari ng Myriad Painting na nasa loob ng kaniyang dantian. Yun nga lang ay napawalang-bisa na ang selyo kung kaya't bumalik na muli sa dating cultivation level si Van Grego. Naapektuhan rin ng selyo ang kaniyang Martial Talent kung kaya't ang pag usad ni Van Grego ay lubhang napakabagal. Maraming panibagong paglalakbay ang naranasan ni Van Grego at makaktagpo siya ng mga kaibigan ngunit isang araw ay nagising na lamang siyang traydor pala ang kaniyang kinikilalang Master maging ang mga sinasabi nito ay puro kasinungalingan. Mapapatawad niya ba ito o hindi? Paano pa kaya kung mga panibagong misteryo ang kaniyang matutuklasan at napakadelikadong unos muli ang kaniyang kakaharapin? Makakaya niya kayang resolbahin o solusyunan ang mga ito? Tunghayan natin ang kaniyang pakikipagsapalaran kung magtatagumpay ba siya o magiging talunan pa rin siya hanggang sa huli sa pagtahak sa daan ng Cultivation.

jilib480 · Fantasy
Not enough ratings
1