Webnovel

Read Best Diosamei Novels Online 2020

Diosamei

Sort by
WHAT IF (HARVEY MONDRAGON)

WHAT IF (HARVEY MONDRAGON)

M O N D R A G O N C L A N S E R I E S - 1 Sa unang pag-ibig ni Caryn ay hindi niya inaasahang masaktan nang husto ngunit ipinangako niya sa sariling hindi siya susuko at hahabulin ang lalaking bigla na lang siyang iniwan at binalewala. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya si Harvey, ang optimistic at masayahing binata na agad niyang nakagaanan ng loob. Until Caryn realized she's starting to like him but she's afraid of showing it because of her past relation lalo na nang minsanang manganib ang buhay niya dahil sa lalaking una niyang minahal at pinagkatiwalaan.

DiosameiWP · Contemporary Romance
Not enough ratings
1