Webnovel

Read Best Dad Novels Online 2020

Dad

Sort by
Karicha's Baby

Karicha's Baby

Karicha Bael Saige is a teenager who wants a dog. She noticed that having one is better than having a romantic love. Tsaka na raw siya magboboyfriend kapagka alam niya na alagaan ang kanyang sarili at ang dream dog niya na, White Siberian Husky.

SleepingDreamer · Teen
Not enough ratings
1