Webnovel.com

Read Best Crazyfangirl Novels Online 2020

Crazyfangirl

Sort by
My Crazy Fangirl (TAGALOG)

My Crazy Fangirl (TAGALOG)

Idol Series Presents: My Crazy Fangirl Si Yuri ay isang crazy fangirl na laging nakasuporta sa grupong 4MULA (read as formula) lalung-lalo na sa band leader na si Lee Roy Cervantes. Nagawa niyang makapasok sa Dorm ng mga ito sa sobrang obsession. Ngunit anong gagawin niya kung nalaman niyang ubod pala ito ng yabang at napagkamalan pa siyang personal maid nito. Pangangatawanan niya ba ang inaakala ng mayabang na band leader?

Jhenny_Meyers · Romance
Not enough ratings
1