Webnovel.com

Read Best Conquers Novels Online 2020

Conquers

Sort by
#Adulting 2: Love Conquers All

#Adulting 2: Love Conquers All

"Don't cry, love. I'm missing you more..." garalgal ang tinig ng kasintahan ni Janine na si Louie. "I'm sorry," anas nito. "Don't be sorry!" napalakas na sambit niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "I'm not sorry for missing you, hon. I'm sorry for myself," namamaos na untag nito. "Please, no..." pinunasan niya ang luha gamit ang kanyang palad. "We'll keep on fighting. Isang taon na lang naman. Mabilis na lang iyon," utal-utal at pumipiyok na usal niya. Ngunit siya ay hindi sigurado kung kakayanin pa ba niya ang isang taon na wala ito sa kanyang piling. Kahit pa bigyan ito ng panandaliang bakasyon ay nasisiguro niyang hindi iyon sapat para sa pangungulila nilang dalawa. She couldn't stop herself from crying with the thought that from now on, they may live far from home- far from each other's arms. Sure, they have a lifetime ahead but how can they spend it together if her beloved is on the other side of the world?

alwaysbaekchan · Contemporary Romance
Not enough ratings
1