Webnovel

Read Best Calling Novels Online 2020

Calling

Sort by
THE CALLING

THE CALLING

The Calling, ang tawag ng tungkulin. Siya ay ganap na madre. Siya ay kakampi ng Diyos. Siya ay instrumento upang ibalik ang tao sa Diyos. Siya ay tinawag ng itaas sa isang misyon, the calling.

scribble_web · Horror&Thriller
Not enough ratings
1