Webnovel

Read Best Blankong papel Novels Online 2020

Blankong papel

Sort by
Blankong Papel

Blankong Papel

Habang abala sa pag-aayos ng gamit, isang kahon ang nakita ni Alice sa gamit ng kanyang yumaong ina. Nang buksan niya ito'y nagtaka siya nang makita ang mga blankong papel, luma na at tila napabayaan na rin. Sa isip niya, bakit naman magtatago ang kanyang ina ng napakaraming blankong papel?

xleehanx · Historical Romance
Not enough ratings
1