Webnovel

Read Best Banter Novels Online 2020

Banter

Sort by
AFRAID TO FALL (novella/Filipino)

AFRAID TO FALL (novella/Filipino)

“Do you like me, Vince?” There was a slight twitch in the corner of his eyes. His mouth popped open and closed. She waited for a reaction. She waited for any other movement from him. For any sound that would slip past his lips. Anything… But then he laughed. “You’re messing with me, right? Come on, hindi mo ako madadali sa mga gan’yan.” Of course, he would react this way. Pero hindi siya nagpatinag. “I’m serious, Vince.” Napahinto ito sa pagtawa. There was a sudden uncertainty in his face. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at sandaling tumungo. Nang mag-angat itong muli ng tingin sa kanya, may kalkuladong ngiti na ito sa mga labi. “I can’t like you, Aya. You know that.”

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

“I knew he was trouble but I still chose to play a game with him. Stupid me.” “All you need to do is sleep with him. Just a one night stand.” Iyon ang pabor na hiniling kay Reeze ng pinsang si Martha na para bang nagpapabili lang ito ng suka sa tindahan. Ang gusto nito, ipamigay nang libre ang dangal niya sa ex-fiancee na gusto nitong paghigantihan. But she had no choice but to agree. And the night came. Maayos na sana ang lahat. Nasa kanya ang numero at susi ng kuwartong papasukin niya. Kaunting paglalasing lang at magsisimula na ang maitim nilang plano. Iyon nga lang, nagkandaloko-loko ang lahat… “Anong ginawa mo sa room na ‘yan?” Namimilog ang mga mata ng pinsang nakatingala sa pinto ng kwartong pinanggalingan niya. “Anong klaseng tanong ‘yan? ‘Tapos na ang pinagagawa mo. May nangyari na sa ‘min ng ex-fiancee mo. Happy now?” Inabot niya rito ang video camera. Laglag ang pangang tinignan siya ng pinsan. “What are you saying, Reeze? Hindi naman ‘yan ang kuwarto ni Arthur.” “Huh?” “Room 309. Not 306!” “30—what?” Napanganga siya’t napasinghap nang biglang bumukas ang pinto ng kuwarto sa likuran niya. Nag-slow motion ang ulo niya palingon sa gwapong lalaking nakasandal sa hamba ng pinto, nakasuot ng white robe, at nakakrus ang mga braso. Nakangisi ito. “Thank you for crashing into my room last night. I really enjoyed it.”

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
1