Webnovel

Read Best Anime-likestory Novels Online 2020

Anime-likestory

Sort by
Yuuki no Hana (FILIPINO)

Yuuki no Hana (FILIPINO)

Transferee at nag-iisang Pinay na estudyante si Mara Santacruz sa Sakura High School na matatagpuan sa Osaka, Japan. Dahil magkakilala ang mga estudyante roon simula ng sila'y nasa elementarya pa lamang, outcast ang turing nila kay Mara. Lagi na lang siyang target ng pambu-bully lalung-lalo na ng grupo nila Minami, ang pinaka-popular na babae sa campus at ni Keisuke, ang guwapong swimmer. Naging malala ang naranasan niya sa kamay ng mga ito nang ipakilala siyang girlfriend ng pinaka-hot na baseball player at lider ng banda ng eskwelahan na si Ryu Otsuji--pamangkin ng pangalawang asawa ng mama niya. Kagaya ni Minami, galit din si Ryu kay Mara. Subalit ang ipinagtataka ng dalaga, lagi na lang siyang nililigtas ng binata sa mga kamay ng kanyang bullies sa tuwing nalalagay sa panganib ang kanyang buhay. Gusto kaya siya nito? O baka hinahanda lang siya para sa plano nitong paghihiganti dahil sa pamumulabog daw nila ng tahimik niyang buhay?

Gretisbored · Teen
Not enough ratings
Wanted Wanters

Wanted Wanters

Want something? Just think about it and you shall have it. Money, women, power, name it and you shall have it in your grasp. Welcome to the World of Wanters.

Ethan_Fernandes · Fantasy
Not enough ratings
My Oath To You

My Oath To You

Shini Kanami is an ordinary girl who lives in a town full of masters of magic and swordsmanship. Her best friend Albo Flore has been working towards becoming a hero of justice and kill the Demon Lord, Kanami decides to support her best friend in this dangerous journey and accompany her. Kanami and Albo both go through hardships along the way, should they sacrifice everything for the sake of their dream? Or should they abandon their ideals for the sake of others?

TheFriXion · Fantasy Romance
Not enough ratings
Skull Knight Academy

Skull Knight Academy

McKenneth_05 · Fantasy
Not enough ratings
1