Webnovel

Read Best Ablaze Novels Online 2020

Ablaze

Sort by
Crushing On You [Tagalog Novel] Published under PHR

Crushing On You [Tagalog Novel] Published under PHR

Matalino, mabait at malaanghel ang mukha. That was how people described Ethan Alexis Monteverde, ang dakilang IT Support Specialist ng kompanyang pinapasukan ni Eunice. Humanga na siya sa lalaki unang kita pa lang niya rito. Pagkatapos ng unang pagkikita nila sa ilalim ng ulan ay nagustuhan na niya ang lalaki. What was there to not like, anyway? He was beyond perfect in her eyes. Kaya naman nang mabigyan siya ng pagkakataong makausap at makipaglapit dito ay lalong lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. She found herself falling in love with Ethan. Everything was perfect, until she found out everything about the person she fell in love with. He was engaged and she was made to believe there was something going on between them. Alin ang totoo at alin ang pagpapanggap sa mga sinabi sa kanya ng lalaki? She was not sure anymore.

Eira_Alexis_Sotto · Contemporary Romance
Not enough ratings
Because You Loved Me [Tagalog Novel] Published under PHR

Because You Loved Me [Tagalog Novel] Published under PHR

"I have been loving you all my life, wala nang pag-asang magbago pa iyon. Kahit pa mapagod ka sa pagmamahal kong ito." "I've missed you" are not the words you expect to hear from your new boss. Especially when you had punched that boss twice when you were younger and you had sworn to hate the guy for the rest of your life. Kaya naman nang sabihin iyon ni Menriz, ang bagong boss ni Anikka, nang muli silang magkita pagkalipas ng ilang taon ay nawindang ang buong sistema niya. Pero hindi pa ito nakontento roon. Sa araw-araw ay hindi ito pumapalya sa pagpapapansin sa kanya. Until he finally confessed his feelings towards her. Matagal na raw may gusto si Menriz sa kanya at ngayong bumalik na siya, sisiguruhin daw nito na magugustuhan din niya ito! Pero imposible iyon. Dahil nang nakawin ni Menriz noon ang first kiss niya, ipinangako ni Anikka sa sariling kamumuhian ito habang-buhay. Pero bakit hindi niya maipaliwanag ang kakaibang tibok ng puso tuwing napapalapit siya rito? At bakit parang lumilipad ang iba niyang problema at si Menriz na lang ang pumupuno sa magulong isipan niya? The world must be ending!

Eira_Alexis_Sotto · Contemporary Romance
Not enough ratings
A Reason To Live [Tagalog Novel] Published under PHR

A Reason To Live [Tagalog Novel] Published under PHR

"If you love someone, no matter how much she has hurt you, crushed you, you will always find yourself forgiving her in the end. Mahal mo, eh." "I don't want to see you ever again." Pakiramdam ni Jean ay sinaksak ang puso niya nang ilang beses nang marinig iyon kay Apollo, ang nag-iisang lalaking minahal niya. Pero hindi niya ito masisi, because those were the same words she said to him when she left him a few years ago. Nasasaktan man ay naiintindihan ni Jean si Apollo. She left to allow him to move on with his life without her and he did. But she was back now. At si Apollo ang binalikan niya. Wala siyang planong layuan ito kahit pa lantaran siyang ipagtabuyan, kahit may girlfriend na ito. Hindi siya magpapatinag. Nabigyan siya ng pagkakataong mabalikan si Apollo kaya hindi niya palalampasin iyon! She still loves him and she would make him realize he still feels the same towards her. Hindi bale nang magmukha siyang stalker sa kakasunod kay Apollo. She's back and she's never going anywhere without him!

Eira_Alexis_Sotto · Contemporary Romance
Not enough ratings
1