Webnovel

Read Best 1 romance Novels Online 2020

1 romance

Sort by
Magdalena (The Prostitute)

Magdalena (The Prostitute)

Nang manganak si Esmeralda kasama ang asawang si Rodolfo sa hospital ay di inakalang may kukuha sa anak nila. Di kayang ipapatay ni Divina ang bata kaya iniwan nito ang bata sa labas ng bahay, Nakita ito ng babae nagngangalang Vanessa. Nagalaga si Vanessa ng isang bata ang pangalan ay Magdalena. Pinalaki, binihisan, pinakain at pinag-akalang inakit ang asawa kaya pinalayas niya ito. Naging palaboy si Magdalena sa kalye hanggang sa siya'y madampot ng van, akala niya ay papatayin siya at tatanggalan ng mga kahit ano sa katawan. Isang pangyayari nasali siya sa isang Club, pagiging prostitute ang trabaho niya. Dito siya lumaki at nagkaisip, ngunit di alam ng nakakarami na si Magdalena ay birhen pa. Nakilala niya si Owen at Mateo, ang mga lalaking nagpabago ng kaniyang buhay. Ngunit sino ang pipiliin niya? Si Owen na mahirap at masipag o si Mateo na mayaman at mas minamahal niya. Matutuklasan ba niya na siya ay isang mayaman at galing sa prominent family, paano kapag si Owen ang maging dahilan upang makuha siya nito nang biglaang yaman.

Ruth_Rendon · Contemporary Romance
Not enough ratings
1