1 Una at Huli

Ang mga tao, bagay, lugar, sitwasyon o pangyayaring nabanggit sa kuwento ay isa lamang piksyon. Ito ay bunga ng imahinasyon ng manunulat. Isa itong orihinal na katha.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/una-at-huli_18652477205457405/una-at-huli_50069876286476580 for visiting.

Una at Huli

hayenako

Next chapter