19 Info

Adventurer Rank

Ranks (HP,MP,ATK,ETC)

Mythical Rank = 10,000,000,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000,000

Supreme Rank = 1,000,000,000,000,000 - 10,000,000,000,000,000

Divine Rank = 500,000,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000

Demon Rank = 100,000,000,000,000 - 500,000,000,000,000

Angel Rank = 10,000,000,000,000 - 100,000,000,000,000

Celestial Rank = 1,000,000,000,000- 10,000,000,000,000

Legend Rank = 750,000,000,000 - 1,000,000,000,000

Sky Knight Rank = 500,000,000,000 - 750,000,000,000

Sky Rank = 100,000,000,000 - 500,000,000,000

Champion Rank = 10,000,000,000 - 100,000,000,000

Epic Rank = 1,000,000,000 - 10,000,000,000

Master Rank = 500,000,000 - 1,000,000,000

Elite Rank = 100,000,000 - 500,000,000

Profound Rank = 1,000,000 - 100,000,000

Crystal Rank = 500,000 - 1,000,000

Scarlet Gold Rank = 250,000 - 500,000

Gold Rank = 100,000 - 250,000

Silver Rank = 50,000 - 100,000

Bronze Rank =1,000 - 50,000

Vicious Beast Ranks

Mythical Beast Rank = 1,000,000,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000,000

Supreme Beast Rank = 500,000,000,000,000 - 1,000,000,000,000,000

Divine Beast Rank = 250,000,000,000,000 - 500,000,000,000,000

Crescent Beast Rank[Vicious Beast Only] = 100,000,000,000,000 - 250,000,000,000,000

Demon Beast Rank = 50,000,000,000,000 - 100,000,000,000,000

Angel Beast Rank= 1,000,000,000,000 - 50,000,000,000,000

Celestial Beast Rank = 500,000,000,000 - 1,000,000,000,000

Legend Beast Rank = 250,000,000,000 - 500,000,000,000

Sky Knight Beast Rank = 100,000,000,000 - 250,000,000,000

Sky Beast Rank = 50,000,000,000 - 100,000,000,000

Champion Beast Rank = 1,000,000,000 - 50,000,000,000

Epic Beast Rank = 500,000,000 - 1,000,000,000

Master Beast Rank = 350,000,000 - 500,000,000

Elite Beast Rank = 100,000,000 - ,350,000,000

Profound Beast Rank = 1,000,000 - 100,000,000

Crystal Beast Rank = 750,000 - 1,000,000

Scarlet Gold Beast Rank = 500,000 - 750,000

Gold Beast Rank = 250,000- ,500,000

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/info_45967184207333105 for visiting.

Silver Beast Rank = 100,000 - 250,000

Bronze Beast Rank = 1,000 - 100,000

ºAll Ranked Have Grades

Example

1st level Bronze Rank

2nd level Bronze Rank

3rd level Bronze Rank

4th level Bronze Rank

5th level Bronze Rank

6th level Bronze Rank

7th level Bronze Rank

8th level Bronze Rank

9th level Bronze Rank

10th level Bronze Rank

Different color of mana core base on rank

Bronze = Brown Core

Silver = Grey Core

Gold = Yellow Core

Scarlet Gold = Yellow Red Core

Crystal = Green Core

Profound = Orange Core

Elite = Silver Core

Master = Gold Core

Epic = Purple Core

Champion = Pink Core

Sky = Blue Core

Sky Knight = SkyBlue Core

Legend = Red Core

Celestial = Violet Core

Angel = White Core

Demon = Black Core

Divine = Golden blue Core

Supreme = Red Blue Core

Mythical = White Blue Core

Two kinds of Rankers

Fighter

Uri ng Adventurer na bihasa sa malapitang laban o physical contact, sila yung mahilig gumamit ng weapons, nagagamit nila ang magic elements bilang pang enhance o kaya naman sa sarili, hindi sila gaanong bihasa sa malayuang laban pero may iilan na kayang umatake ng malayuan.

Magician

Uri ng Adventurer na bihasa sa pangmalayuang labanan, sila ang kabaliktaran ng fighter type na adventurer, experto sila sa pag gamit ng magic elements. sila yung karaniwang may kakahayan sa massive destruction. Karaniwan ay hindi sila gumagamit ng chant para ma cast ang spell pero pag hindi pa bihasa ay gumagamit sila ng chant.

Types of elements

Primary element

Fire

Water

Earth

Wind

Light

Darkness

Secondary elements

Ice

Plant

Lava

Wood

At iba pang elemento na pinag sama ng dalawang primary elements

Ultimate Elements

Poison

Shadow

Illusion

Barrier

At iba pa na pinag sama samang tatlong primary elements

Forbidden elements

Life

Death

Blood

Void

Body Organs

At iba pangnakakasira ng balance ng mundo pag ginamit.

•Extra Information

• In this fantasy world only nobles and Royalty's

have last name.

• Commoners don't have last name.

• Intelligent Races in New world are:

Humans , Elves , Dwarfs , Beastman , Vampire, Parasyte

Dragon , Demons , Angels, Celestial, Ghoul, etc.

• Unintelligent Races in New World are:

Goblins , Kobolds , Orc , Ogre , Cyclops , Giant

Wolfs , Undead, Golems, etc.

Next chapter