23 Chapter XXI

Chapter XXI: Vicious Slayer

-----

Sa kabundukan ay makikita ang isang binata na kasalukuyang iwinawasiwas ang kaniyang espada.

Ang pagwasiwas niya ay nag iiwan ng marka sa hangin at nagkakaroon ng mga pinsala sa kaniyang paligid kahit hindi niya ito pinapatamaan.

Ang ginagawa ng binata ay ang isa sa mga kaalaman na mayroon siya sa pag gamit ng espada.

Maayos niya itong hawak hawak at sa bawat pagwasiwas niya ay mabigat na pwersa ang ibinibigay niya.

Sa lakas nang kaniyang mga atake ay ang ibang malalapit na vicious beast ay lumalayo sa kaniya.

Dahil hindi nila gustong madamay sa ginagawang pagsasanay ng binata.

Ilang estilo ng pag hawak ng espada ang kaniyang ginawa at sa bawat pag wasiwas niya ay mararamdaman ang malakas na hangin.

Ang kaniyang mga pag wasiwas ay palakas ng palakas habang tumatagal.

Hanggang sa ang kaniyang katawan ay naglabas ng kulay orange na enerhiya.

At agad dumaloy ang enerhiya niya sa kaniyang espada.

Hinigpitan niya ang kapit sa kaniyang espada at iwinasiwas ito at mayroong malakas sa hangin.

Nang iwinasiwas niya ito ay nagkaroon nang malakas na hangin na humati ng mga puno.

Nagkaroon ng sunod sunod na pagbagsak ng mga puno kaya naman nag sibabaan ang mga natitirang vicious beast.

Ang mga halimaw na bumaba ay mga unggoy na may anim na kamay at apat na mga paa.

Ang mga unggoy na ito ay nagtataglay na lakas ng isang 10th level Profound beast Rank.

Ito ang dahilan kung bakit hindi sila umatras dahil sa enerhiyang inilalabas ng binata.

Mababakas ang galit ng mga halimaw sa binata.

Naging alerto naman ang binata dahil ang lumabas na mga halimaw ay may bilang na 20 halimaw.

Ngunit nararamdaman niya na mas lamang ang lakas niya sa mga ito.

Ang lakas ng mga halimaw ay isa ngang 10th level Profound beast Rank pero mapapansin na ka aakyat palang ng mga ito sa kasalukuyang antas ng mga ito.

Sapagkat ang binata naman ay nalalapit niya sa susunod na ranggo.

Makikita sa mukha ng binata ang pagiging kalmado.

Hindi siya nag aalala sa 20 na kalaban.

Bagkus ay mas pinansin niya ang mga  salitang naririnig niya sa kaniyang isipan.

Ting! You learn new technique

Ting! You unlock new technique

Ting! You unlock Water Element

Dahil sa mag lumabas na salita sa kaniyang isipan ay hindi na nag atubili ang binata.

At mabilis itong umatake sa mga halimaw

Total concentration! Water Breathing!

Sabi ng binata at humihip ng hangin at sa pag ihip niya ay may kasama itong kaunting tubig.

Third form Flowing Dance!

Sabi ng binata at mabilis na nagkaroon ng matalim na tubig sa kaniyang espada.

At tila ba sumasayaw siya habang iwinawasiwas ito sa mga kalaban.

Mabilis ang nangyari at sa isang atake lang ay may limang ulo ng vicious beast ang nalaglag sa lupa.

Nakaramdam ng takot ang mga natitirang vicious beast.

Hindi nila akalain na magagawang patayin ng binata ang limang vicious beast sa isang atake lang.

Sumirit ang dugo mula sa leeg ng mga halimaw at maaamoy ang sariwang dugo ng mga vicious beast.

Nang mapaslang naman ng binata ang limang halimaw ay may naririnig siya na mga salita.

You have 5 experience point

You have 5 experience point

You have 5 experience point

You have 5 experience point

You have 5 experience point

Sunod  sunod sa salita na mas nagpapa sabik sa binata.

Kapag nakatuntung na siya sa susunod na ranggo ay tiyak na matutuwa ang kaniyang guro.

Tumingin ang binata sa iba pang mga halimaw.

Ang mga halimaw na ito ay mga Wild three Armed Monkey

Ang mga ganitong uri ng vicious beast ay lumalaban ng sama sama at ang mga ito ay mga alagad pa lamang kaya naman mayroong namuong mga balak ang binata.

Uubusin niya ang mga halimaw na ito at papatayin ang leader ng mga ito.

Sa isang kisap mata ay kaagad na umatake ang binata sa mga halimaw.

Gumagamit siya ng normal na atake.

Sinusugod siya ng mga halimaw at napapagitnaan siya ng mga ito.

Inihanda ng binata ang kaniyang sarili.

Laban na!!! Sigaw ng binata at malakas na inihawi ang kaniyang espada pero nagawang makailag ng isa sa mga halimaw pero isang atake ang hindi inasahan ng halimaw.

Nang iwinasiwas ng binata ang kaniyang espada ay siya ring pag hahanda niya sa malakas na pag sipa.

Nang tumama ito sikmura ng halimaw ay agad itong tumilapon sa isang malaking puno.

Mapapansin naman ang gulat ng iba nitong kasama.

Ang kasama nilang nakatanggap ng pisikal na atake mula sa binata ngayon ay wala ng buhay dahil sa malalang pagkakadurog ng buto nito at napasuka na ito ng dugo.

Makikita ang matinding takot ng lahat na Wild three Armed Monkey.

Nais na nilang tumakas ngunit biglang nagkaroon ng malawak na barrier na humaharang sa kanila.

Ngayon katapusan niyo na! Sabi ng binata at sa isang atake ay nagkaroon ng nagliliyap na apoy ang malapit ng tumupok sa mga halimaw.

Emperor's Flame! Sigaw ng binata at nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng barrier.

Ang atake niyang iyon ay hindi lumagpas sa barrier ngunit yumanig naman ang bahagi ng bundok at umabot ang pagyanig sa kastilyo kung saan nandoon sila Torah at Rena.

Makikita ang binata di kalayuan sa pinangyarihan ng pagsabog.

Mababakas ang kapangipangilabot niyang mga ngiti.

Nagkaroon siya ng matinding pag hahangad.

Lakas! Ito ang gusto makamit ng binata.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xxi_45967270626783920 for visiting.

Habang iniisip ito ng binata ay biglang may salita ang kaniyang narinig.

You level up!

Sa narinig niyang ito ay bigla siyang nakaramdam ng enerhiya na bumalot sa katawan niya.

Ang kaniyang lakas ay mas tumataas ang kaniyang aura ay nagiging marahas.

Ang kulay ng kaniyang Enerhiya ay unti unting nag iiba.

Hanggang sa ang dating Orange na Enerhiya ng binata ay nagbago at naging kulay Pilak na ito.

Ang Pilak na Enerhiya ang Patunay na kaniya na pag angat ng kaniyang ranggo.

Ang kasalukuyang expression ng binata ay mas naging pangilangilabot.

Ang kaniyang kasalukuyang Antas ay isang 1st level Elite Rank.

Nababalutan siya ng pilak na enerhiya at ang kaniyang mga mata ay nagbago rin ng kulay.

Naging kulay Pilak din ito kagaya ng kaniyang enerhiya.

Ngayon ay naisip niya ang mga bagay bagay.

Ang kaniyang pakikipag sapalaran ay nag sisimula palang!

:To be continued:

Next chapter