22 Chapter XX

Chapter XX: To be Stronger

----

Sa silid ni Zuki ay makikita siya na nababalutan ng orange na enerhiya.

Mapapansin ang napaka payapa nitong pag daloy sa katawan ng binata.

Napakagandang tingnan ng mga sandaling ito.

Ang pagsasanay ng binata na makontrol ng maayos ang soulforce ay tapos na at ngayon ay nararamdaman niya ng malinaw ang kaniyang lakas.

Ang lakas ng isang 10th level Profound rank.

Sinubukang tingnan ng binata ang kasalukuyan niyang status at nagulat siya sa laki ng ipinagbago ng kaniyang status.

¤Name: Tsuki

¤Age: 28 look like 18

¤Rank: 10th level Profound rank

¤Ranker Type: Fighter

¤Class: Samurai

¤Race: Mythic Celestial

¤Title: [Celestial],[Mythic Being][Sealed God],[Selene's Apprentice].

-----

¤Level: 10th

-------

--

Hp: 100,000,000

Mp: 100,000,000

Soulforce: 100,000,000

Atk: 100,000,000

Def: 100,000,000

Agi: 100,000,000

MRES: 100,000,000

-------------------------

-------

[Mastery Skill]-Because of being celestial Race

[Sealed God skill]- God Creation(human, vampire, beastman, elf, etc.)

Hp recovery (Max Lvl)

Mp recovery (Max Lvl)

Soulforce recovery (Max Lvl)

Healing (Max Lvl)

Blessing (Max Lvl)

Water Element mastery (Max Lvl)

Wind Element mastery (Max Lvl)

Ice element mastery (Max Lvl)

Fire element mastery (Max Lvl)

Earth element mastery (Max Lvl)

Light element mastery (Max Lvl)

Dark element mastery (Max Lvl)

Sword Technique mastery (Max Lvl)

Mana Manipulation mastery (Lvl 1)

Phantom Blade Technique mastery (Lvl 1)

Unsheathing Technique mastery (Lvl 1)

Dragon Flash Technique mastery (Lvl 1)

Godspeed Sheathed Blade Technique mastery (Lvl 1)

Magic Mastery (Max Lvl)

Martial Art Mastery (Max Lvl)

Soulforce Manipulation (Max Lvl)

Meditation(Max Lvl)

[Self Skills]-

Dark Barrier

Blessing

God's Creation(Weapon, Armor,etc)

Emperior's Flame

Fist of Destruction

God speed

God Judgement

God's Flame

God's Fury

^

^

[Phantom Blade Technique ] Used Only Mana -

Phantom Blade 1st Skill:

Trident Void Fang

Phantom Blade 2nd Skill:

Flash Wind Fang

Phantom Blade 3rd Skill:

Inverted Cutter 🔒

Phantom Blade 4th Skill: Assassinate Slash 🔒

Phantom Blade 5th Skill:

Pommel Strike 🔒

Phantom Blade 6th Skill:

Blade's Fall 🔒

^

^

[Unsheathing Technique] soulforce used Only -

Impartation Unsheathing 1st Skill: Feather Slash

Ultimate Unsheathing 2nd Skill:

Radiant Night War Storm

Ultimate Unsheathing 3rd Skill: Diabolic Flash 🔒

Ultimate Unsheating 4th Skill:

Inverted Wind 🔒

^

^

[Dragon Flash Technique Skill] Mana Used Only -

1st Skill:

Dragon Hammer Flash

Dragon Hammer Flash: Disaster

2nd Skill: 🔒

Dragon Coil Flash

Dragon Coil Flash: Hair Whirl

Dragon Coil Flash: Wintry Wind

Dragon Coil Flash: Storm/Tempest

3rd Skill: 🔒

Dragon Soar Flash

4th Skill: 🔒

Dragon Hammer Soar Flash

5th Skill: 🔒

Dragon Nest Flash

Dragon Nest Flash: Gnawing

6th Skill: 🔒

Nine Headed Dragon Flash

7th Skill: 🔒

Vortex Dragon Flash

8th Skill: 🔒

Thunder Dragon Flash

^

^

[Godspeed Sheathed Blade Technique  skill] Soulforce Used Only-

1st Skill: 🔒

Twin Dragon Flash

Twin Dragon Flash 2nd Skill: 🔒 Thunder

3rd Skill: 🔒

Flying Dragon Flash

4th Skill: 🔒

Dragon Cry Flash

5th Skill: 🔒

Flying Heaven Infinity Slash

6th Skill: 🔒

Flash of the heavenly soaring dragon.

^

^

[Mana Manipulation skill]-

Mana Shield

Mana counter

Mana cleanse

Mana Recovery

Mana Control

Mana Core

Mana Sense

[Soulforce Manipulation Skill]

Soulforce Aura

Soulforce Pathway

Soulforce Coil

Soulforce Sense

Soulforce Barrier

Soulforce Control

....

Ang Status na mayroon siya at ang mga skill na mayroon siya ay nagkaroon ng mga kandado.

At ibig sabihin ay hindi pa niya magagamit ang mga skill na iyun.

Ang mga technique na mayroon siya ay para sa kaniya ay kulang pa.

Dapat maging mas malakas pa siya at gaya niya ay dapat mas mapalakas din niya ang mga skill niya.

Kahit nag tataka man ay binalewa na lamang ng binata ang itinaas ng kaniyang status dahil kumpara sa ranggong sinabi ng kaniyang master ay isa lamang siyang basura.

Agad na tumayo ang binata at agad lumabas sa kaniyang silid.

Hinayaan niyang nasa maliit niya itong lamesa ang mga interspatial ring dahil walang mangangahas na kuhanin ito lalo na dahil malaki ang tiwala niya lalo na sa mga alagad ng master niyang si selene.

Nagtungo siya sa bundok na katabi lamang ng kastilyo ng buwan.

Inakyat niya ang bundok at naghanap ng lugar na maaaring maging pansamantala niyang lugar.

May gusto siyang subukan na hindi niya nagawa kanina sa loob ng kastilyo.

Ang pag sense ng soulforce mula sa ibang nilalang kaya naman agad naupo ang binata at taimtim na nag muni muni.

Noong una ay nahirapan siya dahil hindi pa niya gaano kabisado ang technique na ito.

Nang simulan niya ang kaniyang pag mumuni muni ay pinakiramdaman niya ang kaniyang soulforce at pinadaloy ito sa kaniyang mga ugat.

Nang dahil sa ginawa niya ay lumitaw ang kaniyang orange na enerhiya.

Ang kulay ng kaniyang enerhiya ay sadyang kahanga hanga.

Ngunit sa kaakit akit na enerhiya na ito ay pumapaloob ang mahirap na ginagawa ng binata.

Ang aura ng kaniyang enerhiya ay ikinakalat niya sa buong paligid at maya maya pa ay naramdamdam siya ng ibang enerhiya.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-xx_45967252641598475 for visiting.

Sa wakas at nag tagumpay siya, ang lakas ng mga vicious beast na nasa paligid niya ay nasa 4th Level Crystal Rank hanggang 5th level Profound rank kaya naman nagulat siya

Ang lakas niya ay malaki ang agwat sa mga vicious beast na nasa kaniyang paligid.

Hindi siya makapaniwala na ang kasalukuyan niyang lakas ay ang mismong sukdulan na ng isang profound ranker.

Nagkaroon ng malawak na ngiti sa labi ng binata, ang dahilan ng kaniyang ngiti ay ang pag asa niya na maging malakas.

Nakaupo parin siya at nagpasya na ituloy ang kaniyang pagsasanay.

Ang lalas ng isip, katawan, puso at espirituwal.

Ang mga ito ang dapat niyang palakasin.

Sa pamamagitan ng kaniyang pag mumuni muni ay nagawa niyang mapasok ang kaniyang isipan.

Ang kaniyang self conscious ay kaniyang hinanap maraming kaalaman sa ibat ibang bagay ang kaniyang ibinalik.

Tulad ng tunay niyang pangalan saan siya nag mula at ang kaalaman niya sa Ispada.

Ang nakaraan niyang buhay bilang isang Mag aaral sa Dojo ng eskwelahan na kaniyang pinasukan noon ay kaniyang ibinalik.

Mga paraan ng tamang pag hawak, pag wasiwas at ang kaniyang sariling Istilo.

Ang kakayahan niya bilang number one swordsman sa kanilang bansa.

Nang matapos na ang kaniyang pag mumuni muni ay agad na siyang tumayo.

Kinuha niya ang kaniyang silang ispada at tiningnan ito.

God's Creation! Sabi ng binata at ang kaniyang ispada ay bilang nabuo muli pero naging iba itong uri ng ispada.

Ang talim nito ay nahaluan ng itim at pula at ang lakas nito ay hindi na maihahambing sa isang Low-Tier Rare Armament kundi maihahambing na ito sa Top-Tier Rare Armament.

Blackblood Nichiri Sword

Attack: +260955

Effect: Stun the enemy 5 second

Armament Grade: Rare

Quality: Top-tier

Upgrade: 10,000 soulforce

: To be continued:

Next chapter