Panimula

Ang pagiging malayo ba sa tao ay isang senyales na ayaw mong masaktan? Ayaw mong ikahiya at husgahan? Sa katunayan tama nga ang mga ito ngunit sa isang mala-anghel na muka at matatamis na ngiti, maaaring nakatago ang maitim na usok ng lihim na pilit ikinukubli sa liwanag na sikat ng araw.

Ang bawat mabigat at maingay na hakbang sa umaga ay maingat at tahimik sa gabi. Ngunit tama nga na pagkatiwalaan mo ang isang taong hindi mapagkakatiwalaan dahil sila mismo ang magdadala sayo at maisakatuparan ang lihim na iyon. Ang nagaalab na puso ay magdadala sa iyo ng init sa lamig ng gabi. Maaari mo nga bang pagkatiwalaan ang taong minsan nang sumira sa iyo o pagkatiwalaan ang taong sisira palang sa buhay mo? Tunghayan ang buhay na minsan mo nang pilit tinatago sa kaibuturan ng iyong pagkatao.

! Plagiarism is a crime.

—Leeyah

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/sweet-but-psycho-(on-going)tl_15568091805875605/panimula_41790544585736718 for visiting.