1 MARVIONA

Kamu yang hadir lewat mimpi tanpa aku sadari kamu ada di duniaku. Kehadiran kamu di duniaku seperti sudah ditakdirkan dan mimpi ku seperti sebuah petunjuk. Dengan adanya dirimu membuat dunia ku yang semula gelap kini menjadi terang. Serta mengubah duniaku yang awalnya sunyi kini terusik dengan kata cinta. Tapi apa kehadiranmu di duniaku menjadi akhir dari semua mimpiku ?

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/marviona_18233112406949405/marviona_48944138514645766 for visiting.

Next chapter