2 Keluarga

Dalam Islam , keluarga diawali oleh kedua orang tua. Sebagaimana telah dikisahkan Adam-Hawa, diamana SANG PENCIPTA memilih mereka sebagai penghuni alam bumi yang kemudian berlanjut kepada kita sebagai keturunannya. Melalui merekalah sesuatu yang suci memulai kehidupan. Akan tetapi, kesucian itu tidaklah sendiri, ia bejalan dalam kehidupan bersama dengan sesuatu yang lain yang hidup dalam kehidupan.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kehidupan-adalah-perjalanan-yang-menuntut-perubahan-dan-perkembangan._20010196006543105/keluarga_53715118378239331 for visiting..