1 Prologue

NOON pa man, pansin na niya ang pagkakaiba nilang magkakambal. Ito ay langit, siya nama'y nasa lupa. Ang hinahangad niya lang naman ay ang matanggap siya ng lipunan kahit na ganito ang kalagayan niya. Natupad nga ang pangarap niya pero napalapit naman siya sa disgrasya at kapahamakan. At nangyari na nga ang kinakatakutan niya.

Isang maulan na gabi na may pagkulog, kasama niya ang mga taong pinagkakatiwalaan na magta-traydor lang pala sa kanya. Hintayin nila ang hagupit ko. Humanda sila. Magbabalik ako!

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/prologue_46638296989759305 for visiting.

Pero dahil lamang pala sa isang mahika kaya nararamdaman niya ang mga ito. Kailan man hindi siya papaslang ng tao gamit ang sarili niyang mga kamay.

Nana, sa 'yo na nakasalalay ang hustisya ko...

Next chapter