18 CHAPTER 17

NASA bahay ngayon ni Jacob si Nana, sinabi nito sa lalaki ang nangyari kahapon. "Sinasabi mong makakatulong 'yong ale sa paglutas ng mga kababalaghang nangyayari? At ano naman ang koneksiyon niya dito?" atat na tanong ni Jacob.

"Iyan ang aalamin natin Jacob kaya pupunta tayo ngayon sa bahay niya," sabi ni Nana.

"Sige, pero dapat may makuha tayong impormasyon diya," ani Jacob.

"Hindi natin malalaman kung 'di natin susubukan, Jacob," sabi ni Nana, hinila na si Jacob palabas ng bahay. "Tara na."

Paglabas ng mga ito ng bahay ay may nakita si Nana na isang pusang itim. Kakaiba itong tumitig kay Nana, para bang hinihipnotismo ito. Nabalik lang si Nana sa katinuan nang hilahin ito ni Jacob patungo sa kotse nito. Nilingon ni Nana ang kinaroroonan ng pusa pero wala na ito doon.

"Ano bang nililingon mo diyan, Nana?Akala ko ba nagmamadali tayo?" tanong ni Jacob.

Hindi na sumagot si Nana at pumasok sa kotse. Inabot ng isang oras ang biyahe patungo sa Baler, Poblacion kung saan nakatira sina Aya at ang ale kaya nakaramdam si Nana ng antok. Nagkukuwentuhan sina Jacob at Nana nang biglang may lumagabog ng malakas sa harapan ng sasakyan na nagpahinto kay Jacob sa pagmamaneho.

"A-ano 'yon?" kinakabahang tanong ni Nana.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/kambal-tuko-%5Btagalog%5D_17374100606718905/chapter-17_47263871341227086 for visiting.

Hindi ng mga ito nakita kung ano iyon dahil nakatingin si Jacob kay Nana.

"Diyan ka lang. 'Wag kang bababa, ako na ang bahala," ani Jacob.

Tumango na lang si Nana, kinikilabutan.

Lumabas na si Jacob para tiningnan kung ano ang nabangga. Sinilip din nito ang ilalim ng kotse. Tumingin ito kay Nana at sumenyas na walang nakita. Pero bumalik din si Jacob sa paghahanap.

Pagyukod ni Jacob ay nakita ni Nana sa likuran nito ang mga kaibigan. Nakatingin ang mga ito kay Nana nang may pagkamuhi. May ibinubulong ang mga ito.

Hinablot ng mga ito si Jacob na nasa ilalim. Nagulat si Nana nang makitang si Paulo iyon. May tumutulong dugo sa mga mata nito, nangingitim ang balat.

"Hindi ka magtatagumpay, Nana. Mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin." Iyan ang paulit-ulit na naririnig ni Nana mula sa mga ito.

"Tama na!" sigaw ni Nana, pumikit at tinakpan ng mga palad ang magkabilang tainga. Hindi na nito makayanan ang takot na nararamdaman.

Napamulat si Nana nang maramdaman ang malakas na pagtapik sa pisngi nito.

"Nana, okay ka lang ba? Bigla ka na lang nagsisigaw diyan," sabi ni Jacob.

Panaginip lang 'yon? tanong ni Nana sa isipan.

"Wa-wala. Binangungot lang ako. Teka, malapit na pala tayo. Diyan," sabi ni Nana, itinuro ang bahay ng ale na nakilala noon.

Bumaba ang mga ito at lumakad patungo sa bahay ng ale. Pero naramdaman ni Nana na parang may nakamasid sa mga ito. Lumingon-lingon si Nana at napadako ang tingin sa bahay nina Aya. Nakita ni Nana si Aya na nakamasid ng matalim sa mga ito.

"Nana, tara na," sabi ni Jacob.

Tumingin si Nana kay Jacob sandali bago muling bumaling sa bahay nina Aya. Pero wala na doon si Aya.

Nagpatuloy sila sa pagpunta sa bahay ng ale na gawa sa kahoy. "Tao po. Tao po," tawag ni Nana.

Ilang sandali lang ay bumukas na ang pintuan.

"Aling..." Napatigil si Nana dahil hindi nito alam ang pangalan ng babae.

"Lourdes, hija. Pasok kayo sa bahay ko," sambit ni Aling Lourdes.

Nagkatinginan muna sina Jacob at Nana. Iisa lang ang iniisip ng mga ito—ang makakalap na impormasyon. Pumasok na ang mga ito.

Pinaupo ni Aling Lourdes ang dalawa sa upuan na yari sa kawayan. "Alam ko na kung ano'ng kailangan niyo sa akin kaya makinig kayo ng mabuti sa sasabihin ko. Baka dahil sa gagawin kong 'to ay ito na ang huling araw ko," anito, may hawak na isang litrato na hinahaplos-haplos.

"Ba-bakit naman po?" kinakabahang tanong ni Nana.

"Dahil ang mga sasabihin ko ay mga sagot sa mga tanong sa isipan ninyo. Alam kong hindi siya makakapayag na malaman niyo ang totoo. 'Pag sinabi ko 'to sa inyo ay maaaring wakasan niya ang buhay ko. Kaya makinig kayong mabuti sa bawat salitang sasabihin ko."

Tumango-tango sina Nana at Jacob.

"Ang ina ni Aya na si Mercedes ay kapatid ko. Kambal kami," panimula ni Aling Lourdes. "Noong bata pa lang kami ay napakabait niya. Pero kalaunan ay nag-iba siya. Naging gahaman siya sa kapangyarihan. Bata pa lamang kami ay alam na namin kung anong klaseng nilalang kami. Dahil sa pagiging gahaman niya sa kapangyarihan, pinatay niya ang aming mga magulang."

Nanlaki ang mga mata ni Nana. Pinatay?

"Nakuha niya ang gusto niya. Ang kapangyarihan. Pero parang kulang pa rin iyon sa kanya kaya binalak niya akong patayin. Gusto niyang ng kapangyarihan na magbibigay sa kanya ng imortal na buhay. Ito," itinuro nito ang malaking pilat sa kaliwang bahagi ng mukha. "Siya ang may kagagawan nito."

"Ngunit hindi siya nagtagumpay. Kami ay kambal tuko. Kagaya ng sa inyo. Kambal tuko ang tawag sa magkakambal pero magkaiba ang pinanggalingan. Ang ama ko ay isang engkanto habang ang kay Mercedes ay ordinaryong tao lamang. Hindi niya nakuha ang kapangyarihang ipinamana sa 'kin dahil sa proteksiyon na nanggagaling sa ama kong engkanto. At dahil hindi siya nagtagumpay sa akin kaya humanap siya ng ibang mabibiktima. Nahanap niya kayo sa pamamagitan ni Aya nang maging kaibigan nito si Tina na kakambal mo. Noong may nangyaring masama kay Tina, sinunggaban niya agad iyon para maisagawa ang masamang balak niya. Pinlano niya ang mga ito. Nakita ni Mercedes ang kakaibang kapangyarihan ni Tina na hindi pa natutuklasan ni Tina."

Hindi pa rin matanggap ng sistema ni Nana ang mga naririnig. "Kung kami lang ang kailangan ni Aling Mercedes, bakit kailangan niya pang idamay ang mga kaibigan ko? Bakit kailangan niya pang pumatay?" tanong nito.

"Kagaya ng sinabi ko, pinlano niya ang mga ito. Sinamantala nila ang konsensiya ninyo sa nangyari kay Tina. Ginamit nila iyon para isipin ninyo na si Tina ang naghihiganti. Magiging mas madali ang pagkuha niya ng enerhiya ninyo kung kayo ay wala na sa sarili. Hindi niya makukuha ang kapangyarihan kay Tina dahil nga kayo ay kambal tuko. Nakakonekta kayo sa isa't isa."

"May paraan po ba para matalo namin siya?" tanong ni Jacob, nakahawak na sa kamay ni Nana.

"Oo, may paraan. May makikita kayong garapon sa bahay nila na umiilaw, 'yon ang ka—" Hindi naituloy ni Aling Lourdes ang sinasabi nang bigla itong mangisay, tumirik ang mga mata. Nang magsalita ito ay iba na ang boses. "Hindi kayo magtatagumpay! Hindi ako makakapayag!"

Biglang napatayo sina Jacob at Nana nang manlisik ang mga mata ng babae. Para itong nasapian.

"Nana, tara na," sabi ni Jacob at hinila na palabas si Nana.

"Paano si Aling Lourdes?" tanong ni Nana.

"Sinapian siya, kailangan na nating umalis." Hinila na ni Jacob si Nana patungo sa kotse nito.

Ano ang nasa garapon na sinasabi niya? At anong klase ng mga nilalang ba sila? Iyon ang mga tanong sa isipan ni Nana.

Next chapter