webnovel
avatar
Hidden Marriage (Tagalog) Book

novel - Contemporary Romance

Hidden Marriage (Tagalog)

JIONG JIONG YOU YAO

Completed · 7.4M Views

Synopsis

SYNOPSIS “Honey, gusto ko talaga ‘yung script sa drama…Kaya lang medyo mas maraming sex scenes ngayon. Pwede ko pa bang tanggapin?” Kalmadong sumagot si Lu Tingxiao, “Sige lang.” Nang gabing ‘yun, bumangon si Ning Xi mula sa kama nang nanginginig ang mga binti at nakakapit sa mga rail. Tinanong siya ulit ni Lu Tingxiao, “Gusto mo pa bang kunin ‘yung project?”