1 ۱-مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم =the name of the god

همه چیز با نام تو آغاز شد ای خدای بزرگ

جنگی که صدام برای گرفتن ایران آغاز کرد ،خون میلیون

ها انسان بیگناه بروی زمین ریخت. تمام دنیا بر علیه ما بپا

خواستند و ما هرگز تسلیم نشدیم بلکه جنگیدیم.

در جنگی که همه می‌گفتند ما میبازیم ما بردیم درسته ما

بردیم اما داستان های بسیاری در این جنگ با خون سربازان شهید ما نوشته شد که من می‌خوام داستان پسری به اسم حسین را برای شما بازگو کنم داستانی از خون ، جنگ ،شجاعت ،دوستی ،مهر،آشتی،دروغ،تهمت،جاسوسی و ... این هست آغاز داستان

پسری متولد شده در جنگ