2 PROLOGUE

Kareah Leiko Nova.

Isang new student sa Aster University na may isang goal, at 'yon ay ang maipaghiganti si Amora sa pamilya ng mga Perez. Pero paano siya maghihiganti kung ang taong mahal ni Amora ay ang childhood crush niya. Paano niya ito sasaktan kung sa una pa lang ay mahal na niya si Titus. Paano niya itutuloy ang kanyang plano ng hindi masasaktan ang sarili at paano niya ito gagawin ng hindi tuluyang mahulog ang loob kay Titus.

Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click www.webnovel.com/book/aster-university-2-(will-you-still-love-me)_19197896906764705/prologue_55516322972366069 for visiting.

Tatlong indibidwal na may iba't ibang nakaraan. Mga indibidwal na nagmahal, nagkamali,nagsakripisyo at nawalan ng mahal sa buhay. Sila ay naghangad ng pagmamahal ngunit ang laging tanong na kanilang iniisip ay:

"Will you still love me?"

.

A/N: I will start writing book 2 after AU#1

Please support my twit acc 🥺👉👈 :

✨@citrinelily17✨

Disclaimer:

This is a work of fiction. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events and incidents in this book are either the product of the author's imagination or used in a fictitious manner.